Home » صفحۀ نخست » پرتو نور در عقل

مشخصات کتاب

عنوان: پرتو نور در عقل
نویسنده: دکتور محمد عمر جویا
سایر مشخصات: کابل: 1397

در «پرتو نور در عقل»، دکتور جویا با دیدگاه اشراقی در مورد «عقل» و «خرد» بحث می‌کند. آن‌چنان که در علوم ذهنی معاصر به اثبات رسیده، عقل از یک سلسله خطاهای ذهنی و تعصب ادراکی رنج می‌برد، و این باعث می‌شود که عقل نتواند به‌گونۀ عینی و دور از گرایش‌ها به تفکر و تعقل بپردازد، و در نتیجه در درکِ واقعیت دچار انحراف و خطا می‌شود. در این کتاب، نویسنده استدلال می‌ورزد که اشراقِ «نور» بر دل و روح، توانایی بالقوۀ عقل را جهت درکِ حقایقِ هستی فِعلیت می‌بخشد. آن گاه که نور الهی بر دل و عقل آدمی متجلی گشت، درک و فهمی «زاید» بر عقل دست می‌دهد که درکِ عینی از حقایقِ هستی را دارا خواهد بود. اما رمزِ دست‌یابی به چنین فهم و آگاهی، زدودن آئینه دل از گرایش‌ها و زشتی‌ها و پلیدی‌های این دنیاست، تا پرتو انوار الهی بتواند بر دل و عقل بتابد.

بعضی از مباحث این کتاب در مقالۀ قبلی نویسنده تحت عنوان «عقل و دل در درازنای سیر انسان بسوی حقیقت» مورد بحث قرار گرفته اند.

جستجو در وبسایت
Facebook Pagelike Widget

فهرست صفحات